Regulamin "Moto -Jelcz" Oława

Regulamin

Miejsko Gminnego Klubu Sportowego

 „Moto-Jelcz” Oława

 

 

 

 I   Zasady ogólne

 

 1. Miejsko Gminny Klub Sportowy „Moto-Jelcz” Oława (nazwa skrócona MGKS „Moto-Jelcz” Oława) zwana w niniejszym regulaminie Klubem, jest organizatorem szkolenia w zakresie piłki nożnej, oraz uczestniczy we współzawodnictwie sportowym jako klub z licencją Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej.
 2. Trenerzy MGKS „Moto-Jelcz” Oława posiadają stosowne uprawnienia oraz kwalifikacje do pracy  z dziećmi  i młodzieżą.
 3. Celem szkolenia jest:

          - pozyskanie dzieci i młodzieży do dyscypliny sportowej – piłka nożna,

          - wychowanie poprzez sport zgodnie z zasadami dydaktyki, etyki i zasad Fair Play,

          - nauka i doskonalenie umiejętności piłkarskich,

          - optymalny rozwój zdolności motorycznych i umiejętności techniczno-taktycznych młodych piłkarzy,

          - selekcja oraz stworzenie warunków do wyczynowego uprawiania piłki nożnej dla osób szczególnie uzdolnionych,

          - osiągnięcie mistrzostwa sportowego.

 1. Klub w miesiącach wolnych od nauki szkolnej może organizować szkolenie w formie zgrupowań i obozów piłkarskich.
 2. Klub pokrywa koszty związane ze zgłoszeniem zawodnika i jego udziałem w rozgrywkach ligowych.

 

II  Prawa i obowiązki zawodników

 

 1. Każdy zawodnik będący Członkiem MGKS „Moto-Jelcz” Oława ma prawo korzystać z infrastruktury i sprzętu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.
 2. Zawodnicy zobowiązani są do godnego reprezentowania swojego klubu podczas zajęć sportowych oraz w życiu codziennym. Zawodnik powinien odnosić się z szacunkiem do kolegów z Klubu, trenerów,  pracowników,  kibiców oraz sędziów,  a także przestrzegać zasad Fair Play oraz dobrego wychowania.
 1. Zawodnik zobowiązany jest do systematycznego uczestnictwa we wszystkich zajęciach          i zawodach organizowanych przez Klub. Powinien charakteryzować się punktualnością, zdyscyplinowaniem, obowiązkowością, kulturą osobistą, aktywnym udziałem w zajęciach w celu podnoszenia swoich umiejętności sportowych oraz przestrzegać higieny osobistej. Od zawodników  wymagana jest dyscyplina, wysoka kultura osobista, punktualność oraz aktywny udział w zajęciach sportowych.
 2. Zawodnik zobowiązuje się do posiadania niezbędnego, odpowiedniego sprzętu treningowego oraz reprezentacyjnego zatwierdzonego przez Zarząd Klubu. Zawodnicy zobowiązani są do dbania o własny sprzęt sportowy oraz przybory  i przyrządy  treningowe znajdujące  się na obiektach sportowych.
 1. Zawodnicy zobowiązani są do wykonywania poleceń trenera dotyczących sposobu realizacji zajęć i ćwiczeń sportowych.
 2. Każdy zawodnik powołany na zawody sportowe jako reprezentant Klubu zobowiązuje się do obecności na zawodach. Ewentualną nieobecność należy zgłaszać trenerowi najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem zawodów.
 3. Zawodnik ma kategoryczny zakaz trenowania, grania, udziału w testach, meczach kontrolnych w innym klubie piłkarskim.
 4. Wszelka aktywność sportowa (Kadry Polski, Kadry DZPN, zawody szkolne, zajęcia sportowe pozalekcyjne, obozy sportowe) powinna być konsultowana z trenerem prowadzącym.
 5. Zawodnik okresowo podlega ocenie zarówno pod względem postępów szkolenia, aktualnych predyspozycji sportowych, a także zachowania i dbania o dobre imię MGKS „Moto-Jelcz” Oława. Na podstawie tej oceny Zarząd Klubu lub wyznaczony trener mogą podjąć decyzję o przydziale do określonego zespołu, czasowym lub definitywnym zakończeniu współpracy z zawodnikiem oraz jego rodzicami/opiekunami prawnymi. Za szczególne osiągnięcia sportowe lub godne reprezentowanie Klubu, Zarząd może nagrodzić: wyróżnieniem zawodnika przed grupą  zawodników i kibiców, dyplomem, wysłaniem listu pochwalnego, do rodziców lub  szkoły, przyznaniem stypendium lub nagrody.
 1. Zawodnicy KS Oława powinni dążyć do poszerzania wiedzy szkolnej, uzyskiwać wysokie wyniki w nauce ze wszystkich przedmiotów, a także z zachowania.

 

 

III   Dyscyplina

 

 1. Podczas meczów i treningów rodzice, opiekunowie i kibice zobowiązani są do kulturalnego zachowania, w tym także w stosunku do rodziców i kibiców drużyny przeciwnej. W trakcie treningów i meczów jedyną osobą, która może wydawać polecenia zawodnikom jest trener. Rodzicom, opiekunom, kibicom nie wolno podpowiadać zawodnikom jak mają grać. Instruowanie zawodników leży w gestii trenerów.
 1. Podczas meczów i treningów rodzice, opiekunowie, kibice etc. powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody lub treningi.
 1. Na obiektach sportowych, na których odbywają się zajęcia sportowe obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów.
 1. Zabrania się wchodzenia do szatni osobom postronnym, w tym także rodzicom i opiekunom zawodników bezpośrednio przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć  treningowych.

 

IV   Składki

 

 1. Zawodnicy stają się członkami MGKS „Moto-Jelcz” Oława w wyniku uchwały Zarządu na podstawie złożonej deklaracji.
 2. Jako członkowie klubu zobowiązani są do terminowego opłacania składek członkowskich, których wysokość ustala Zarząd.
 3. Składki należy wnosić na konto klubu do 10 dnia każdego miesiąca.
 4. Uchylanie się od wnoszenia składek skutkuje wykluczeniem z członkostwa w MGKS „Moto-Jelcz” Oława.

 

V   Postanowienia końcowe

 

 1. Powyższe punkty regulaminu są nieodłącznym elementem szkolenia i budowania prawidłowej postawy zawodnika. Ich naruszenie jest podstawą do przeprowadzenia rozmowy dyscyplinującej, czasowego zawieszenia, a w razie uporczywego łamania do zakończenia współpracy z zawodnikiem.
 2. Wszelkie sprawy sporne rozpatrywane są przez Zarząd Klubu indywidualnie.